Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Net Change Factory B.V. (hierna: Business Fitscan) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen op het gebied van consultancy, bedoelt voor andere consultancybedrijven.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Business Fitscan en Business Fitscan de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Business Fitscan en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Business Fitscan en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Business Fitscan ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.businessfitscan.com.  

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Business Fitscan gesloten Overeenkomsten waarbij Business Fitscan Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Business Fitscan overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.  

Artikel 3 De totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Business Fitscan via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Business Fitscan zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2. Als Business Fitscan een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Business Fitscan kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Business Fitscan dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Business Fitscan deze schriftelijk bevestigt.
 4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Business Fitscan.

Artikel 4 De Overeenkomst

    1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, waarna jaarlijks verlengd wordt. Verlenging geschiedt stilzwijgend.
    2. Opdrachtgever heeft de keuze uit de verschillende hulpmiddelen, welke worden aangeboden door Business Fitscan. Dit zijn de volgende:
     1. Business Fit Tableau;
     2. Business Fit Scan;
     3. Benchmark onderzoeken.
    3. De vergoeding welke Opdrachtgever dient te betalen verschilt per hulpmiddel. Business Fitscan zal in haar offerte de vergoeding uiteenzetten.
    4. De vergoeding wordt tevens bepaald door de afzetverwachtingen; indien Opdrachtgever minder gebruik maakt van de hulpmiddelen in een bepaald tijdsbestek zal de vergoeding relatief hoger zijn.
    5. Per keer dat een van de hulpmiddelen gebruik wordt door Opdrachtgever wordt er afgerekend.  

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Business Fitscan zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Business Fitscan heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Business Fitscan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Business Fitscan worden doorbelast aan Opdrachtgever.   
 4. Business Fitscan heeft het recht te allen tijde na te gaan of Opdrachtgever de hulpmiddelen op de correcte manier inzet. Indien blijkt dat dit niet het geval is, mag Business Fitscan passende maatregelen nemen, met als uiterste maatregel het ontbinden van de overeenkomst overeenkomstig artikel 7 lid 3 van deze Algemene voorwaarden.  
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Business Fitscan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Business Fitscan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Business Fitscan zijn verstrekt, heeft Business Fitscan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Business Fitscan zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder medeweten en toestemming van Business Fitscan gebruik te maken van de hulpmiddelen van Business Fitscan. Het feit dat Opdrachtgever al eerder toestemming gehad heeft van Business Fitscan maakt dit niet anders.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Business Fitscan hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Business Fitscan dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Business Fitscan en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Business Fitscan op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Business Fitscan en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Business Fitscan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Business Fitscan goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Business Fitscan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Onder lid 2 wordt onder andere begrepen de omstandigheid dat Opdrachtgever de hulpmiddelen op een onjuiste manier gebruikt of de omstandigheid dat Opdrachtgever niet de kwaliteit heeft om de Business Fitscan adequaat uit te voeren.
 4. Indien er sprake is van een omstandigheid in de zin van lid 2 en 3 van dit artikel, stelt Business Fitscan Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte alvorens over te gaan tot ontbinding.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Business Fitscan gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Business Fitscan heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt op factuurbasis. Per keer dat Opdrachtgever een hulpmiddel gebruikt factureert Business Fitscan.
 5. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen.
 6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Business Fitscan mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Business Fitscan besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Business Fitscan is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Business Fitscan nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. Business Fitscan is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Business Fitscan, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Business Fitscan om, als een door Business Fitscan ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Business Fitscan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Business Fitscan is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Business Fitscan is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Business Fitscan voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Business Fitscan aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Business Fitscan met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Business Fitscan is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Business Fitscan niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Business Fitscan.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Business Fitscan, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Business Fitscan zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Business Fitscan, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Business Fitscan overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Business Fitscan heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

    1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Business Fitscan kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
    2. Met het aangaan van de overeenkomst wordt automatisch een non disclosure agreement gesloten. Dit houdt in dat alle informatie omtrent de hulpmiddelen van Business Fitscan in de ruimste zin van het woord te allen tijde geheim gehouden dienen te worden. Indien Opdrachtgever hier zich niet aan houdt, zal Business Fitscan genoodzaakt zijn passende vervolgstappen te nemen en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
    3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Opdrachtgever jegens Business Fitscan een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van  €2.500,- (zegge: twee en een half duizend euro) per overtreding, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever krachtens de wet of de onderhavige overeenkomst, zoals het recht van Opdrachtgever om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog bestaat.


Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Business Fitscan behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever ontvangt een exclusieve licentie over het gebruik van de hulpmiddelen die toebehoren aan Business Fitscan. Deze exclusieve licentie houdt in dat enkel Opdrachtgever bevoegd is de hulpmiddelen van Business Fitscan te gebruiken.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Business Fitscan van gegevens. Opdrachtgever zal Business Fitscan vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 15 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@businessfitscan.com of telefonisch te melden via 085-3030230.

 

Artikel 16 Identiteit van Business Fitscan

 1. Business Fitscan is bij de KvK geregistreerd onder nummer 64863530 en draagt btw-identificatienummer  855881884B1. Business Fitscan is gevestigd aan Getelberg 6 (6121XR) te Born.
 2. Business Fitscan is per e-mail te bereiken via info@businessfitscan.com of middels de Website www.businessfitscan.com en telefonisch op 085-3030230. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Business Fitscan en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Business Fitscan en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.